Duben 1948: manželka člena Finanční stráže v Prátlsbrunu převáděla lidi přes hranice

Je duben 1948 a SNB útvar 8177 ve Znojmě posílá hlášení na velitelství SNB útvaru 9600 s požadavkem na posílení hlídek na jižni Moravě, zejména díky většímu počtu lidí, kteří nedávno ilegálně opustili Československo. Pomáhat lidem s ilegálním přechodem hranic měla i manželka člena Finanční stráže Prátlsbrun. Její manžel, Jaroslav Levít, byl 7. dubna 1948 zatčen. Předcházel tomu ten den úspěšný útěk šesti lidí do Rakouska, další tři však byli zadrženi, a do Rakouska se už nedostali.

Pojďme se podívat na obsah hlášení, které jsem pro snazší čitelnost přepsal do textové podoby. Část týkající se Jaroslava Levíta jsem zvýraznil.

Obsah hlášení ze dne 10. dubna 1948

Věc: Zvýšená potřeba bezpečnostních opatření na jižní hranici Moravy – hlášení

Následkem koncentrace sil a zvýšenými bezpečnostními opatřeními na státních hranicích ve služebním úseku pohraničních praporů Čes. Budějovice, Plzeň a Karlovy Vary, začíná se projevovati zvýšení snaha o illegální přechody na jižní hranici Moravy, kde síly bezpečnostních složek jsou minimální a nedostatečné.

Podle zpráv z blízkého rakouského pohraničí, které byly získány pohraničními útvary a úřadovnou státní bezpečnosti v Mikulově bylo bezpečně potvrzeno, že v poslední době přešlo illegálně několik skupin osob do Rakouska, přesto že v pravděpodobné době přechodu bylo prováděno zasílené střežení státních hranic v prostorech Mikulov a Břeclav. Jedna skupina osob měla pocházeti ze západních Čech.

Vzhledem k uskutečnění illegálních přechodů v době zvýšené hlídkové služby vzniklo podezření, že jsou mezi bezpečnostními složkami v pohraničí pomahači, kteří umožňují tyto illegální přechody.

Podezření z napomáhání illegálních přochodů v době zvýšené hlídkové služby bylo dne 16. 3. 1948 potvrzeno a současně byl pro tuto činnost zatčen vrch. respicient FS Vladislav Zima. Jeho spolupachatel strážm. Ladislav Dvořák ze stanice SNB Poštorná uprchl těsně před zatčením.

Dne 7. 4. 1948 byl dále zatčen respicient FS Jaroslav Levít, oddělení FS Prátlsbrun, jehož žena dne 7. 4. 1948 převedla přes státní hranici 9 osob z nichž 3 byly hlídkou SNB útvaru a FS zadrženy. Hlášení bylo předloženo SNB útvaru 9600 pod čís. jedn. IIa 108 dův/48 ze dne 8. 4. 1948 a IIa 108/1 dův/48 ze dne 10. 4. 1948.

Dne 9.4.1948 byla z popudu bezpečnostního referenta ONV Mikulov J. Škráška svolána do Mikulova porada za tím účelem, aby bylo provedeno účinnější sesílení složek, které mají za úkol střežiti státní hranice, t.j. pohraniční útvary SNB a FS. Mimoto byla vyžádána stálá spolupráce vojenské posádky Mikulov, která bude dodávati denně 20 mužů k sesílení stanic SNB druhého a třetího sledu. Okrsková celní správa v Brně spolu s vrch. inspektorátem Znojmo rozhodla ihned na poradě, že sesílí obvody inspektorátů Mikulov a Břeclav o 50 mužů, kteří skutečně dnem 13.4. 1948 nastoupí u jednotlivých oddělení FS.

Jelikož pohraniční útvary SNB na jižní hranici mají skutečně minimální stavy, t.j.průměrně 15 mužů na pohraniční četě a z toho pravidělně jest jeden neb dva nemocni, jest počet příslušníků SNB k hraniční službě skutečně minimáIní. Aby skutečně mohla složka pohraničních útvarů hráti rozhodující úlohu při střežení státních hranic, zejména když FS sesílila úsek Mikulov a Břeclav o 50 mužů, navrhuji, aby každá pohraniční četa rot Mikulov a Břeclav byla sesílena nejméně o 8 mužů.

Celková potřeba by se jevila 56 orgánů. Navrhuji, aby příslušníci SNB útvaru 8177, kteří jsou přechodně přiděleni u SNB útvaru Slovensko, byli zpět navráceni ke svým kmenovým útvarům, aby jižní hranice Moravy byla skutečně sesílena na takový stav, který by odpovídal nynějším bezpečnostním poměrům. Současně hlásím, že na poradě u velitelství voj. útvaru 2138 Brno, byl přednesen požadavek, aby pohraniční útvar na jižní hranici byl podstatně sesílen za účelem řádné prevence.

Hlásím, že SNB útvar 8177 Znojmo, jehož stav jest 564 příslušníků, má celkem 245 odvelených/: z toho 128 na Slovensku:/, takže u pohraničního praporu jest pouze 319 příslušníků.
Prosím, aby shora uvedený návrh na sesílení zdejšího pohraničního útvaru byl pokud možno urychleně realisován, aby se předešlo případným nesnázím, spojeným se zvýšenou illegální činností na jižní hranici Moravy.

Velitel útvaru škpt. Kopeček, v.r.

Osudy respicienta FS Prátlsbrun Jaroslava Levíta a jeho manželky

Žádná další zmínka ve spisu, ani jaký trest jej stihl, již není. Pomoci by mohla osobní složka respicienta Finanční stráže Jaroslava Levíta, která ale není elektronicky dostupná.

Pokud by se ji podařilo získat, budou informace do článku doplněny.

Zajímavé součásti spisu – čísla

Ve spisu jsou ještě další dokumenty, za zajímavost stojí například tabulka s počty příslušníků SNB, kteří přímo zajišťovali ochranu hranic (SNB útvary spadající pod SNB útvar 9600), jednalo se celkem o 2.931 mužů, přičemž rozdělení bylo následující:

SNB útvar 8174 Karlovy Vary – 585 mužů

SNB útvar 8184 Litoměřice – 194 mužů

SNB útvar 8185 Liberec – 165 můžů

SNB útvar 8195 Hradec Králové – 85 mužů

SNB útvar 8186 Plzeň – 891 mužů

SNB útvar 8176 České Budějovice – 551 mužů

SNB útvar 9167 Brno – 10 mužů

SNB útvar 8177 Znojmo – 282 mužů

SNB útvar 8187 Olomouc – 95 mužů

SNB útvar 8197 Frýdek – 73 mužů

Zdroj dokumentu

Archiv bezpečnostních složek

Dokument: H 1-4 i.j. 25_f88592